Схемы - Juraś-Projects

Прынцыповы�? �?лектрычны�? �?хемы


F-Connectors

Па�?іўны �?пліт�?р �?ігнала

Така�? прылада можа �?патр�?біцца ў выпадку, калі вельмі хочацца далучыць аднача�?ова 2 �?падарожнікавых р�?�?івера да адной галоўкі і гл�?дзець перадачы незалежна на кожным з р�?�?івераў. Звычайна, заў�?ёды ё�?ць выбар - у�?тал�?ваць дадатковую мі�?ку ці прыдбаць галоўку з двум�? выхадамі (што лепей за ў�?ё, але не ў плане кошту), аднак ё�?ць вый�?це папра�?цей, �?кшто плануецца прагл�?д з �?падарожнікаў, �?кі�? працуюць толькі ў адным ды�?пазоне (ніжні 10.7-11.7ГГц, верхні 11.7-12.75ГГц), а так�?ама ў адной пал�?рызацыі. Такіх �?падарожнікаў даволі шмат. Г�?тай умове адпав�?даюць �?падарожнікі Ямал 49°в.д., LMI-1(ABS-1) 75°в.д., Sirius 5°в.д., Amos 4°з.д., Ямал 90°в.д.(Ku-Band), ча�?ткова Express AM22 53°в.д., Ямал 90°в.д.(C-Band), Express AM2 80°в.д.(C-Band) і інш. �?а�?тупна�? прылада дазвал�?е зрабіць выш�?й �?казанае.

Прыклад падключ�?нн�?:
Схема далуч�?нн�? �?пліт�?ра �?ігнала

Падключаць адзін і той жа �?падарожнік да аднолькавага парта дзі�?�?ка зу�?ім не абав�?зкова, бо г�?та не мае знач�?нн�?. Працаздольна�?ць ад г�?тага не залежыць.


Прынцыпова�? �?хема �?пліт�?ра:
Схема �?пліт�?ра �?ігнала �?падарожнікавага ТБ

Прылада �?абрана ў корпу�?е ад �?тандартнага т�?левізійнага �?пліт�?ра/�?уматара нав�?�?ным мантажом. Па�?л�? таго, �?к прылада праверана, корпу�? можна заліць разплаўленым полі�?тыленам, па�?л�? закрыць крышку.

Вонкавы выгл�?д �?абранай прылады
Фота �?лементаў �?пліт�?ра �?ігнала �?падарожнікавага ТБ

Індуктыўна�?ці тр�?ба абіраць паводле ма�?імальнага тока ў 500м�?, хац�? звычайна галоўкі не б�?руць болей за 150м�?. �?амінал індуктыўна�?ці ад 10мкГн. Розна�? колька�?ць дыёдаў �?таіць дл�? таго, каб �?ігналы 22кГц не перашкаджалі адзін аднаму пры рабоце ў верхнім ды�?пазоне. Г�?та тычыцца �?шч�? і каманд дзі�?�?ка, �?кі�? так�?ама выкары�?тоўваюць �?ігнал 22кГц. Так �?к падзенне напружанн�? на адкрытым дыёдзе кал�? 0.6В, то �?ігнал 22кГц, амплітуда �?кога так�?ама 0.6В, будзе праходзіць на галоўку толькі з аднаго р�?�?івера, падча�? аднача�?овай працы 2-х р�?�?івераў разам. Г�?та будзе працаваць, калі напружанні 13/18В не будуць адрознівацца у р�?�?івераў. У некаторых падча�? вертыкальнай пал�?рызацыі бывае і 14В заме�?т 13-ці. Можна па�?прабаваць па�?тавіць заме�?т двух тры дыёды. �?ажаль, �?к паказвае практыка, г�?та не заў�?ёды дапамагае.

�?�?абі�?та �? такім метадам прымаю Сірыу�?, �?мо�? і Ямал 90°(Ку-ды�?пазон). Канфліктаў цалкам удало�?�? пазбавіцца, калі �? заме�?т дзі�?�?ка на SkyStar2 па�?тавіў комба-�?вітч, размова пра �?кі будзе ніж�?й. �?а другім баку за�?таў�?�? дзі�?�?к 1.0.


H/V-Switch

Світч па пал�?рызацыі з выкары�?таннем р�?ле

�? во�?ь неабходна�?ць у г�?тай прыладзе можа ўзнікнуць у выпадку, калі вам патр�?бна падключыць болей за 4 галоўкі пры дапамозе дзі�?�?ка 1.0 да рарыт�?тнага прымача ці карткі SkyStar2, у �?кіх н�?ма выхада 0/12В. Ці, напрыклад, такі выхад і�?нуе, але вам н�?зручна ц�?гнуць �?шч�? адзін дрот на гарышча ці на дах шматпав�?рхоўкі. Г�?та прылада - альт�?рнатыва з абмежаванымі, але да�?татковымі магчыма�?ц�?мі �?упраць дзі�?�?каў на 6, 8 ці 10 выхадаў, �?кі�? працуюць па пратаколу 1.1/1.2.

Сутна�?ць абмежаванн�?ў у тым, што далучаемы�? �?падарожнікі маюць працаваць у розных пал�?рызацы�?х. Такіх �?падарожнікаў так�?ама даволі шмат. Такім чынам можна аб'�?днаць Amos 4W і LMI 75E, далучыўшы іх на адзін з партоў DiSeqC і ў наладках прымача пазначыць аднолькавы порт дл�? Amos і LMI.

Прыклад падключ�?нн�?:
HV-Switch Using Scheme

�?�?новай �?вітча з'�?ўл�?ецца маламагутнае р�?ле, �?кое зпрацоўвае пры падачы на ўваход напружанн�? болей 15В. Парогавым прыборам тут �?лужыць �?табілітрон з рабочым напружаннем 15В. Прылада, звычайна, дадае а�?лабленн�? у �?ігнал, прычым на вертыкальнай пал�?рызацыі а�?лабленне болей, што вызначаецца мантажом. Тр�?ба пры мантажы намагацца �?карачаць даўжыню дротаў, а так�?ама выкары�?тоўваць тоў�?ты�? дроты без пакрыцц�? прыпоем. Можна выкары�?тоўваць транзі�?тар КТ315Б, р�?ле: TR5V L-12VDC-S-Z фірмы TIANBO. Стабілітрон на напружанне 15В і ток �?табілізацыі ад 1м�?. Якшто канд�?н�?атар C1 не ў�?талёўваць, то р�?ле можа не адпу�?каць пры пераходзе з гарызантальнай на вертыкальную пал�?рызацыю, паг�?таму канд�?н�?атар патр�?бны (перша�? вер�?і�? была без �?го). Схема зм�?шчаецца ў �?тандартны корпу�? ад т�?левізійнага разгалінавацел�? і пры неабходна�?ці можа быць заліта�? полі�?тыленам пры дапамозе адмы�?ловага пры�?та�?аванн�? дл�? герметызацыі, каб не патр�?бна было герметызаваць крышку.

Схема прылады:
Схема �?вітча па пал�?рызацыі

Вонкавы выгл�?д выкары�?тоўваемых р�?ле і �?абранай кан�?трукцыі:
TIANBO Relays Sat H/V-Switch Photo

Уваходы і выхады на фота пазначаны адно�?на ВЧ-�?ігнала.Ŭeb dyzajn, zdymki i malunki ad Juraś-Projects. Jurasieva amatarskaja staronka. Usie pravy abaronienyja. © 2024 Белару�?камоўна�? вер�?і�?.