Праекты на AVR - Juraś-Projects

Праекты з выкары�?таннем мікракантролераў AVRDiSEqC-Tester - прылада дл�? праверкі дзі�?�?к-камутатараў

Цi даводзiла�?�? вам прав�?раць дзi�?�?кi? Як г�?та зрабiць? Цi �?амы зручны i хуткi �?по�?аб далучаць дзi�?�?к да �?падарожнiкавага прымача ды пераключаць каналы? Прапаную вашай увазе прыладу, �?ка�? дазвал�?е праверыць працаздольна�?ць DiSEqC-камутатара без выкары�?танн�? будзь-�?кога прымача i iншых �?кладнiкаў iндывiдуальнай �?падарожнiкавай �?i�?т�?мы. Вам �?патр�?бiцца толькi крынiца �?iлкаванн�? напружаннем 12В i мак�?iмальным токам кал�? 200м�?. Г�?ты т�?�?тар можа быць цiкавы гандл�?рам �?падарожнiкавага аб�?тал�?ванн�? дл�? аператыўнай дыагно�?тыкi пры розных аб�?тавiнах. Так�?ама прылада можа дапамагчы пры ра�?працоўцы i выпрабаванн�?х ўла�?ных прыбораў з падтрымкай DiSEqC-пратакола, пры ўмове выкары�?танн�? адпаведнага пратакола, што залежыць ад вер�?ii прашыўкi мiкракантролера, �?кi з'�?ўл�?ецца �?�?рцам прыбора.

У параметрах пазначаны два ўзроўнi пiлот-тону. Узровень 300мВ прызначаны дл�? iмiтыцыi "ц�?жкiх" умоў працы, падобна доўгаму фiд�?ру. Хачу адзначыць, што т�?�?тар прав�?рае здольна�?ць дзi�?�?ка пераключаць парты згодна пададзеным камандам, а так�?ама вы�?ўл�?ць парты, �?кi�? па розным прычынам па�?та�?нна прапу�?каюць цi ўвогуле не прапу�?каюць па�?та�?ннае напружанне. Так�?ама можна праверыць правiльна�?ць маркiроўкi партоў. Праверыць �?ка�?ць праходжанн�? ЗВЧ-ча�?тот пры дапамозе г�?тага прыбора не ў�?ўл�?ецца магчымым.

Схематычна�? вы�?ва прылады:


�? во�?ь так выгл�?дае мад�?л�?ванне прац�?�?у т�?�?таванн�? дзi�?�?ка 1.1 у праграме Proteus:
DiSEqC-т�?�?тар + DiSEqC 1.1 у праграме Proteus

Дл�? камутацыi партоў выкары�?тоўваецца каманда "Write Port" �?к дл�? пратакола 1.0, так i дл�? пратакола 1.1. Раз за �?екунду мiкракантролер т�?�?тара выдае прыкладна на�?тупную па�?л�?доўна�?ць (з нев�?лiкiмi адрозненн�?мi):

DiSEqC Commands Sequence

Па�?л�?доўна�?ць доўжыцца 54м�?, падча�? �?кой гарыць чырвоны �?ветладыёд �?тату�?у i гучыць характ�?рны гукавы �?iгнал, �?кi выдаецца п'езавыпраменьвацелем. Па�?л�? заканч�?нн�? каманды мае пераключыцца порт дзi�?�?ка на на�?тупны, натуральна, калi дзi�?�?к ё�?ць �?праўны. Бачна г�?та будзе па чатыром �?iнiм �?ветладыёдам, �?кi�? адлю�?троўваюць �?тан партоў. �?пi�?анне каманд можна знай�?цi на афiцыйным ў�?б-�?айце Эўт�?л�?ат.

Прынцыпова�? �?хема прылады:
Прынцыпова�? �?хема DiSEqC-т�?�?тара
[Пав�?лічыць]

Дл�? вырабу ўзорнага вары�?нту быў выкары�?таны �?тандартны пла�?тыкавы корпу�? нев�?домай вытворча�?цi, прыдбаны на гандлёвых радах. Пад г�?ты даволi зручны корпу�? была разведзена�? друкаванка. Во�?ь так �?на выгл�?дае без д�?талей:

Выгл�?д друкаванай платы без д�?талей

Па�?л�? мантажу ў�?iх д�?талей прылада выгл�?дае так:

Каб праверыць дзi�?�?к, тр�?ба зачапiць кракадыл на �?iнiм дроце да корпу�?а дзi�?�?ка, чырвоны дрот у�?тавiць у ўваход "Receiver", а а�?татнi�? жоўты�? далучыць да партоў дзi�?�?ка. Калi патр�?бна, абраць пратакол, абраць узровень пiлот-тона i ўключыць �?iлкаванне.

Прыклад выкары�?танн�? прылады. Выпрабаванне дзi�?�?ка:

DiSEqC-Tester firmware - прашыўка v1.0 (пратаколы 1.0, 1.1; ча�?тата раз за �?екунду)


JP-Lamps-1 - 4-х канальны камутатар ёлачных гірл�?нд на трыаках

Увага! Праект завершаны ча�?ткова.

Зрабіць такі камутатар на базе кантролера AVR жаданне было даўно, але нагоды не было. І калі рабіць, дык нешта незвычайнае. �?�?абліва�?ць на�?тупнай кан�?трукцыі ё�?ць у тым, што камутатар можа р�?агаваць на гучна�?ць гукаў у блізкім а�?�?роддзі і адпаведным чынам нешта рабіць.

�?�?ноўны�? параметры:
 • Сілкаванне прылады - прама ад �?еткі пераменнага напружанн�? 230В з ча�?татой 50Гц, (!) без гальванічнай разв�?зкі
 • Колька�?ць каналаў - 4
 • Электрычны�? магчыма�?ці кожнага канала - напружанне ~230В, ток да 1�?
 • Падыходз�?ча�? нагрузка - л�?мпы накальванн�? ці гірл�?нды з л�?мп накальванн�?
 • Колька�?ць градацый �?рка�?ці - 16
 • Колька�?ць �?фектаў - 80
 • Колька�?ць крокаў на �?фект - 32
 • Хутка�?ць пераключ�?нн�? (крокаў за �?екунду) - 1...32Гц
 • Кіраванне пры дапамозе пульта ды�?танцыйнага кіраванн�? з кодам RC5 (8 каманд)
 • Індыкацы�? апрацоўкі каманд RC5 - �?ветладыёд і гукава�? (толькі дзейны�? каманды)
 • Эфекты �?тварае �?ам кары�?тальнік на �?тапе кан�?тру�?ванн�? пры дапамозе адпаведнай праграмы

  Яшч�? адна а�?абліва�?ць - �?фекты могуць быць цалкам прыдуманы�? кары�?тальнікам перад праграмаваннем кантролера.

  Прынцыпова�? �?хема камутатара:
  Прынцыпова�? �?лектрычна�? �?хема JP-Lamps-1
  [Пав�?лічыць]

  �?�?новай кан�?трукцыі з'�?ўл�?ецца мікракантролер AVR ATmega8-16PU. Кантролер �?очыць за пера�?�?ч�?ннем нул�? пераменнага напружанн�? �?еткі і фарміруе адпаведны�? затрымкі на ўключ�?нне трыакаў. �?дбываецца г�?та адпаведна запі�?аным у прашыўку �?фектам. Перад прашыўкай �?фекты роб�?цца пры дапамозе адмы�?ловай праграмы. Так�?ама мікракантролер па�?та�?нна прымае дадзены�? з інфрачырвонага �?�?н�?ара і пры вы�?ўленні некаторых каманд р�?агуе згодна з праграмай. �?а плаце ё�?ць так�?ама мікрафон з аперацыйным узмацн�?льнікам, �?кі падаецца на нутрашні �?ЛП мікракантроллера. Г�?та дазвал�?е мікракантроллеру даведвацца аб шумавой �?ітуацыі навокал і так�?ама прымаць раш�?нні. Яшч�? на �?хеме ё�?ць �?ветладыёд дл�? індыкацыі прыманн�? �?ігналаў пульта ды�?танцыйнага кіраванн�? і п'езавыпраменьвацель дл�? падачы гукавых �?ігналаў. Сілкуецца �?хема прама ад �?еткі пераменнага напружанн�?, што патрабуе а�?ц�?рожнага кары�?танн�? такой �?хемай �?к пры прагамаванні, так і пры �?к�?плуатацыі.

  Во�?ь �?к выгл�?дае друкаванка па�?л�? мад�?л�?ванн�?.

  Друкавана�? плата камутатара:

  �? во�?ь �?к выгл�?дае �?абрана�? плата знізу, зверху і ў корпу�?е.

  Выгл�?д �?абранага камутатара гірл�?нд (наці�?нуць каб пав�?лічыць):

  Дл�? �?твар�?нн�? �?фектаў, іх прагл�?ду, р�?дагаванн�? і г.д. прызначана адмы�?лова�? праграма. Г�?та�? ж праграма генеруе hex-файл, прызначаны дл�? прашыванн�? мікракантролера. Калі Вы не жадаеце �?ама�?тойна выдумліваць �?фекты, то можаце �?кары�?тацца прапанаванымі �?фектамі, �?кі�? тр�?ба адкрыць праграмай і про�?та згенераваць прашыўку.

  Праграма дл�? работы з �?фектамі:
  JP-Lamps-1 Effects Creator/Editor/Viewer

  Праграма JP-Lamps-1 v0.98/v.097r (17-12-2024.) (4203 запамповак, з улікам пап�?р�?дніх вер�?ій) - дадазена падтрымка дадатковай індыкацыі на �?�?мі�?егментных індыкатарах

  JP-Lamps-1 друкавана�? плата (дл�? прынт�?ра) (1456 запамповак)

  Файл �?фектаў знаходзіцца ў архіве з праграмай. �?екаторы�? �?фекты зроблены�? па-хуткаму, паг�?таму нешта дав�?дзецца падправіць �?ама�?тойна.

  

 • Ŭeb dyzajn, zdymki i malunki ad Juraś-Projects. Jurasieva amatarskaja staronka. Usie pravy abaronienyja. © 2024 Белару�?камоўна�? вер�?і�?.